Reklamačný řád

1. Prodávající tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochrane spotrebitele a o zmene zákona č. 372/1990 Sb. o priestupkoch ve znění pozdějších předpisů řádně informuje spotřebitele (dále také "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit a o provádění záručních oprav .

2.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa ve znění pozdějších předpisů, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.


3. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu se všemi doklady potřebnými k provozu a užívání zboží, stejně všechny manuály, návody k použití (v českém jazyce), záruční listy, daňové doklady vztahující se ke zboží a jiné.
 
4. Prodávající odpovídá za vady zboží / výrobku, který má zboží / výrobek v době jeho převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 
5. Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 
6. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčina je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.
 
7. Prodávající poskytuje záruku na dodané zboží a výrobky v souladu s příslušnými právními předpisy Slovenské republiky, tj obecně 24 měsíců, kromě případů, kdy je na některých zvláštních druzích zboží a výrobků vyznačena kratší záruční doba, resp. expirační doba nebo doba spotřeby. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží / výrobku ze strany kupujícího.
 
8. V případě kupujících - podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady zboží / výrobku a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodného zákoníka, s tím, že záruční doba pro kupujícího - podnikatele je obecně 12 měsíců, kromě případů, kdy je na některých zvláštních druzích zboží a výrobků vyznačena kratší záruční doba, resp. expirační doba / nebo doba spotřeby.
 
PREVENCE
 
9. Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídal potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží.
 
10. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je třeba zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu.
 
11. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Společnost ANIMALIS, s.r.o. poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím Záručního listu a dalších informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží.
 
12. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.
 
13. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným používáním výrobků, nesprávnou manipulací a skladováním.
 
REKLAMACE
 
14. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na zboží / výrobek zakoupen u prodávajícího, a to neprodleně poté (nejpozději do 6 měsíců), jak se o vadě zboží / výrobku dozvěděl, písemnou formou a v souladu s reklamačními podmínkami (které platí i pro kupující - podnikatele ) upravenými v rámci těchto VOP.
 
15. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamované zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadný. Společnost ANIMALIS, s.r.o. je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu řízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny.
 
16. Uplatnění reklamace se uskuteční na základě vyplnění reklamačního formuláře (dále jen "reklamační formulář"). Reklamační formulář je kupujícímu přístupný jako příloha č. 1 těchto VOP na internetové stránce prodávajícího. Kupující v reklamačním formuláři uvede:

Reklamacny formular CR