Ochrana osobních údajů

Podmínky ochrany osobních údajů

I.základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") ANIMALIS, s.r.o, IČO: 48 051 799, se sídlem Jabloňová 19, 900 42 Dunajská Lužná, SR(dále jen "správce").

2. Kontaktní údaje správce jsou:
Korespondenční adresa: Hlavná 1666, 900 41 Rovinka, Slovensko
Sídlo: Jabloňová 19, 900 42 Dunajská Lužná, Slovensko
Email: info@crazypaws.eu
Telefon: +420 608 838 390
 
Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby; identifikovatelná fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo jednoho či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, mentální, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl / a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
2. Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či její ze strany správce plnit,
3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží provádění plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
3. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR, případně omezení zpracování podle čl. 18 GDPR,
• právo na vymazání osobních údajů podle čl. 17 GDPR,
• právo namítat proti zpracování podle čl. 21 GDPR,
• právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR.
2. Dále máte právo podat stížnost na Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření k zajištění osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zajištění datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirový program, šifrování, zálohy, a pod ..
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen / a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.