Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") společnosti ANIMALIS s.r.o. pro kupní smlouvy uzavírané na dálku prostřednictvím elektronického obchodu www.crazypaws.cz.
 
Článek 1: Obecná ustanovení
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost ANIMALIS s.r.o, se sídlem Jabloňová 19, 900 42 Dunajská Lužná, Slovensko,  IČ: 48051799, zapsaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 131443/B (dále jen "prodávající" nebo "provozovatel") a kupujícím (dále "kupující" nebo "zákazník"), jejímž předmětem je koupě a prodej zboží na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího.
 
Kontaktní údaje prodávajícího:
Obchodní jméno: ANIMALIS s.r.o.
Adresa: Jabloňová 19, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
Korespondenční adresa a show room: Hlavná 1666, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 48051799
DIČ: 2120006669
IČ DPH: SK2120006669
Zápis: V obchodnom registri Okresného súdu Bratislava III, oddíl: Sro, vložka číslo: 131443/B
Telefon: +420 608 838 390
Email: info@crazypaws.eu
číslo účtu pro platbu v CZK: 2301382937/2010
Fio banka, a.s.
 
číslo účtu pro platbu v €: 2301382937/8330
IBAN:SK0983300000002301382937
BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX
Fio banka, a.s.
 
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
Odbor výkonu dozoru
tel. č. +421/02/58 27 21 72, +421/02/58 27 21 04
fax č. +421/02/58 27 21 70
Formulář na stížnosti
www.soi.sk
 
1.2 Provozovatel internetového obchodu zveřejňuje seznam výrobků, které nabízí zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi zboží objednávat prostřednictvím aplikace na internetové adrese: http://www.crazypaws.cz, (dále jen "elektronický obchod"). Tyto obchodní podmínky jsou vázány na nákup v elektronickém obchodě. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadřuje, že si všeobecné obchodní podmínky přečetl v plném rozsahu, porozuměl jejich obsahu a všem podmínkám, a že s nimi souhlasí.
 
1.3 Nákup zboží prostřednictvím elektronického obchodu mohou provádět fyzické a právnické osoby bez ohledu na právní formu.
 
1.4 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto všeobecné obchodní podmínky a jejich podmínky a ustanovení se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy, uzavřené na jakékoliv internetové stránce elektronického obchodu, kterou provozuje prodávající, na základě jejíž prodávající dodá zboží prezentován na dotčené internetové stránce kupujícímu (dále jen "kupní smlouva") a na všechny vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, vzniklé zejména při uzavírání kupní smlouvy a reklamaci zboží.
 
1.5 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 
1.6 Informace o zboží uvedené v katalogu elektronického obchodu jsou čerpány z veřejně přístupných zdrojů a oficiálních stránek výrobce. Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo na změnu informací o zboží uvedených v katalogu elektronického obchodu bez předchozího upozornění. Kupujícímu však před uzavřením kupní smlouvy s prodávajícím budou uvedeny hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace a zboží nebo službě.
 
Článek 2: Objednávka, objednání zboží, potvrzení objednávky, způsob uzavírání kupní smlouvy
 
2.1 Pokud není u daného zboží uvedeno jinak, zboží, který je uveden v katalogu elektronického obchodu si zákazník objednává vložením do košíku a, vyplněním povinných údajů a stiskem tlačítka "Odeslat objednávku.."

2.2 Odeslání objednávky není podmíněno registrací zákazníka v databázi provozovatele internetového obchodu. Odesláním objednávky zákazník potvrzuje souhlas s VOP a zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 122/2013 CFU o ochraně osobních údajů.
 
2.3 Po zaslání objednávky bude zákazníkovi zaslán automatický informační email s předmětem "[www.crazypaws.cz] Objednávka a číslo objednávky", který potvrdí zařazení objednávky na zpracování. Tímto zatím nevzniká kupní smlouva mezi dodavatelem a zákazníkem a ani se nepotvrzuje objednávka. Na vámi uvedenou e-mailovou adresu Vám budou zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.
 
2.4 Po ověření dostupnosti zboží a platných cen provozovatel internetového obchodu objednávku zákazníkovi potvrdí emailem (odesláním zprávy s předmětem "Přijatá objednávka z crazypaws.cz") nebo telefonicky. Při potvrzení objednávky bude potvrzena celková cena objednaného zboží a služeb spolu s termínem dodání a další náležitosti , které stanovují právní předpisy Slovenské republiky. V případě zjištění vyšší ceny za zboží, jako byla uvedena v katalogu elektronického obchodu, má provozovatel internetového obchodu povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku před potvrzením objednávky. Kupující má v takovém
právo od smlouvy odstoupit. Udělením souhlasu zákazníka se změnou ceny a následným potvrzením objednávky ze strany provozovatele internetového obchodu se smluvní vztah považuje za uzavřený ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 
2.5 V případě, že si kupující po telefonickém nebo mailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.
 
2.6 Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné.
 
2.7 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím.
 
2.8 Závazným akceptováním objednávky kupujícího prodávajícím je e-mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky kupujícím a po ověření dostupnosti zboží, platných cen a termínu dodání zboží požadovaného kupujícím.
 
2.9 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu a specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží a / nebo jiných služeb, údaj o dodací lhůtě zboží, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu a termínu přepravy zboží na dohodnuté místo doručení zboží pro kupujícího, údaje o prodávajícím (obchodní jméno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.) a další náležitosti, které stanoví zákon.
 
2.10 V případě probíhajících akcí se prodej zboží na internetové stránce prodávajícího spravuje kromě těchto Všeobecných obchodních podmínek i závaznými podmínkami příslušné akce. V případě, že kupující objedná zboží v rozporu s podmínkami příslušné akce, prodávající je oprávněn objednávku kupujícího stornovat. O stornování objednávky bude zákazník informován prostřednictvím e-mailu a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 
Článek 3: Práva a povinnosti prodávajícího
 
3.1 Prodávající je povinen:
3.1.1 dodat na základě objednávky potvrzené prodávajícím kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu,
3.1.2 zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy SR,
3.1.3 neprodleně po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvanlivém nosiči, například prostřednictvím e-mailu.
3.1.4 předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnými právními předpisy (návody včeském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).
 
3.2 Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.
 
3.3 Prodávající má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se se zákazníkem nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 14 dnů od storna objednávky na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.
 
Článek 4: Práva a povinnosti kupujícího
 
4.1 Kupující byl prodávajícím seznámen s tím, že součástí objednávky je povinnost zaplatit kupní cenu
 
4.2 Kupující je povinen:
4.2.1 převzít zakoupené nebo objednané zboží,
4.2.2 zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží,
4.2.3 nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího,
4.2.4 potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby
 
4.3 Kupující má právo na dodání zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazném akceptování objednávky.
 
Článek 5: Dodací a platební podmínky
 
5.1. Zboží je prodáván podle vyobrazení, popisů a vzorů prodávajícího umístěných na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Prodávající upozorňuje, že informace na webových stránkách jeho internetového obchodu jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.
 
5.2 Po vystavení faktury bude zboží odesláno k zákazníkovi, pokud si tuto službu objednal. Prodávající zašle spolu se zbožím daňový doklad - fakturu, případne
i dodací list a záruční list, pokud je dodáván spolu se zbožím.
 
5.3 Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu, případně kurýrovi na přepravu ke kupujícímu.
 
5.4 Pokud dohodnuto jinak, provozovatel internetového obchodu se zavazuje zboží dodat do 30 pracovních dnů od emailového potvrzení přijetí objednávky zákazníkovi. Tuto dodací lhůtu kupující bez výhrad akceptuje. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů.
 
OSOBNÍ ODBĚR ZBOŽÍ
 
5.5 Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy "osobní odběr", zboží si vyzvedne v "show room" společnosti ANIMALIS, s.r.o., na adrese Hlavná 1666, 900 41 Rovinka, Slovenko, kdykoliv po telefonické domluvě s prodávajícím. Zboží je pro zákazníka rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od data potvrzení přijetí objednávky prodávajícím.
 
DORUČENÍ SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.
 
5.17 Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy "Slovenské poštou", prodávající mu zboží doručí prostřednictvím společnosti Slovenská pošta, A.Ş .. (dále jen Slovenská pošta "). Doručení Slovensku poštou je doručení první třídou, což je standardní do 2 pracovních dnů. Za příplatek je možné také doručení na dobírku. Způsob a podmínky doručení, reklamační řád se budou řídit příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Slovenské pošty a Reklamačním řádem Slovenské pošty.
 
Doručení kurýrem GLS
 
5.17.1 Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy "kurýr GLS", prodávající mu zboží doručí prostřednictvím společnosti General Logistics Systems Slovakia s.r.o. (dále jen "GLS"). Doručení Kurýrem GLS je doručení první třídou, což je standardní do 2 pracovních dnů. Za příplatek je možné také doručení na dobírku. Způsob a podmínky doručení, reklamační řád se budou řídit příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami General Logistics Systems Slovakia s.r.o.
 
DORUČENÍ WE | DO

5.9. Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy WE | DO, prodávající mu zboží doručí prostřednictvím společnosti WE | DO CZ s.r.o., se sídlem Zdiby, Pražská 180, PSČ 250 66. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 316771. : 083 13 628, DIČ: CZ08313628. Způsob a podmínky doručení, reklamační řád se budou řídit příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami WE | DO CZ s.r.o.
 
DORUČENÍ 123KURIÉROM

5.18 Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy "123kuriér", prodávající mu zboží doručí prostřednictvím společnosti Messageries, s.r.o. (Dále jen "123kuriér"). Doručení 123kuriérom je doručení první třídou, což je standardní do 24 hodin. Za příplatek je možné také doručení na dobírku. Způsob a podmínky doručení, reklamační řád se budou řídit příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Messageries, s.r.o
 
DORUČENÍ PACKETOU

5.18 Pokud si zákazník zvolil způsob dopravy "Packeta" na pobočky nebo kuřírem domů, prodávající mu zboží doručí prostřednictvím společnosti Zásilkovna, s.r.o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306, zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 139387 (Dále jen "Packeta"). Za příplatek je možné také doručení na dobírku. Způsob a podmínky doručení, reklamační řád se budou řídit příslušnými Všeobecnými obchodními podmínkami Zásilkovna, s.r.o.
 
PLATEBNÍ PODMÍNKY
 
5.19 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží v hotovosti, resp. platební kartou při osobním převzetí zboží v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě dodání zboží, prostřednictvím platební brány GoPay nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetové stránce prodávajícího v době před převzetím zboží.
 
5.20 Při platbě na dobírku je zákazníkovi vedle ceně zboží účtován i příplatek dle aktuálního ceníku přepravy, který je uveden na stránce elektronického obchodu. Celkovou platbu dobírky zákazník v plné výši uhradí kurýrovi při převzetí zásilky. Platbu na dobírku je možné provést v hotovosti.
 
5.21 V případě platby převodem na účet, zákazník zrealizuje platbu neprodleně po potvrzení objednávky, nejpozději však do 3 kalendářních dnů. Zakoupené zboží bude vyexpedováno až po zaplacení jeho ceny, čímž se rozumí připsání celé ceny zboží včetně ceny za přepravu na účet provozovatele internetového obchodu. Pokud nebude platba provozovateli internetového obchodu připsána na účet do tří kalendářních dnů od potvrzení přijetí objednávky, má právo předmětnou objednávku stornovat.
 
5.22 V případě, že stranám vznikne nárok na vzájemné vrácení poskytnutých plnění, vyrovnají si tyto závazky do 15 dnů od vzniku práva na vrácení plnění, tj od platného odstoupení od kupní smlouvy.
 
Článek 6: Kupní cena, poštovné a balné
 
6.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě a / nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen "kupní cena").
 
6.2 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
 
6.3 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží ve lhůtě podle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.
 
6.4 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy SR a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.
 
6.5 Cena za poštovné a balné se účtuje v závislosti od vybraného spůsobu platby.
 
Při objednávce v hodnotě nad 3.000,- CZK je poštovné bezplatné v rámci ČR.

6.6 Cena zboží je uvedena s DPH.
 
6.7 Provozovatel internetového obchodu může změnit před potvrzením objednávky cenu zboží uvedenou v katalogu elektronického obchodu při objednávkách všech výrobků pokud zjistí, že daná cena byla chybně uvedena. O této skutečnosti je provozovatel internetového obchodu povinen informovat zákazníka. Provozovatel internetového obchodu má před potvrzením objednávky povinnost vyžádat od zákazníka souhlas se změnou ceny dle aktuálního ceníku. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.
 
Článek 7: Vstup vlastnictví a přechod nebezpečí škody na zboží
 
7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.
 
7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.
 
Článek 8: Vázanost nabídkou, stornování objednávky, vrácení zboží
 
8.1 Provozovatel internetového obchodu je vázán nabídkou včetně ceny zboží od potvrzení objednávky elektronickou zprávou s předmětem "Potvrzení přijetí objednávky" až po uplynutí lhůty pro dodání, která byla dohodnuta se zákazníkem.
 
8.2 V případě, že objednávka nebyla potvrzena prodávajícím, má zákazník právo ji stornovat. V takovém případě není zákazníkovi účtován storno poplatek.
 
8.3 V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém potvrzení objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody, a to ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.
 
8.4 Pokud zákazník stornuje objednávku z důvodu nedodržení publikované ceny nebo dodací lhůty provozovatelem internetového obchodu, storno poplatek mu nebude účtován a uhrazena částka mu bude vrácena ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky) bezhotovostním převodem na bankovní účet určený kupujícím, pokud se spolu nedohodnou jinak.
 
8.5 Zákazník může objednávku stornovat zasláním žádosti na emailovou adresu info@crazypaws.eu.
 
8.6 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku, pokud z důvodu vyprodání nebo nedostupnosti zboží ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze od něho spravedlivě požadovat není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v elektronickém obchodě , pokud se se zákazníkem nedohodne jinak.
 
8.7 Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku i v případě, že se nemůže zkontaktovat se zákazníkem - telefonicky nebo e-mailem (do 7 prac. dnů od přijetí elektronické objednávky od zákazníka, nebo od jejího potvrzení).
 
8.8 O stornování objednávky bude zákazník prokazatelně informován e-mailem.
 
8.9 V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 14 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy (stornování objednávky). Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud se kupující nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.
  
Článek 9: Zpracování osobních údajů
 
9.1. Provozovatel přijal odpovídající technické, organizační a personální opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů, přičemž vzal v úvahu zejména použitelné technické prostředky, důvěrnost a důležitost zpracovávaných osobních údajů i rozsah možných rizik, které jsou způsobilé narušit bezpečnost nebo funkčnost jeho informačních systémů ve smyslu zákona č. 122/2013 CFU o ochrane osobných údajov v platnom znění. Více informací ohledně zpracování osobních údajů naleznete v menu elektronického obchodu v kategorii "Ochrana osobních údajů".
 
Článek 10: Odstoupení od kupní smlouvy
 
10.1 Zákazníkovi vzniká právo na odstoupení od kupní smlouvy za podmínek upravených zákonem č. 102/2014 CFU o ochrane spotrebiteľa pri prodeji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo obchodných priestorov predávajúceho a o zmene niektorých zákonov (dále jen "Zákon o ochrane spotrebiteľa"), do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Zboží se považuje za převzatý kupujícím okamžikem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
    a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední, nebo se
    b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu, nebo se
    c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.
 
10.2 Zákazník - spotřebitel má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Přiměřená péče o zboží musí být zachována.
 
10.3 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:
a) Prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,
b) Prodej zboží podléhajícího rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
c) Prodej zboží, uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen (např. pooperační limce nebo  oblečení...)
d) Prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil.
 
10.4 Zákazník si své právo na odstoupení od smlouvy může uplatnit do 14 dnů ode dne převzetí zboží písemně, poštou na adrese provozovatele (ANIMALIS, s.r.o., Hlavná 1666, 900 41 Rovinka, SR) nebo elektronickou poštou na adrese info@crazypaws.eu. Telefonicky a zasláním SMS zprávy právo na odstoupení od smlouvy uplatnit nelze.
 
10.5 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží zákazníkovi ve lhůtě určené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 
10.6 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající při prodeji zboží včas a řádně splnil své informační povinnosti dle ust. § 3 odst. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa.
 
10.7 Formulář pro odstoupení od smlouvy je v příloze číslo 1 těchto VOP.
 
10.8 Odstoupení od kupní smlouvy prostřednictvím formuláře na odstoupení od smlouvy podle předchozího bodu těchto Všeobecných obchodních podmínek musí obsahovat údaje v něm požadované. Kupující je odstoupením od kupní smlouvy povinen doručit prodávajícímu zboží v originálním obalu spolu s příslušenstvím včetně originálního dokladu o koupi, záručního listu, návodu k použití a pod., A to zasláním nebo přinesením na adresu ANIMALIS, s.r.o., Hlavná 1666, 900 41 Rovinka, SR. Při zaslání je nutné zboží pojistit, jelikož prodávající nenese odpovědnost za poškození či ztrátu zboží při jeho zpětném zaslání. Zásilky na dobírku nepřebíráme.
 
10.9 Kupující je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Tato lhůta se považuje za zachovanou, jestliže bylo zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty.
 
10.10 Vrácené zboží musí být kompletní, nepoškozené a nepoužívaný. Nemůže nést známky nepřiměřeného nebo nadměrného používání. Zboží musí být vráceno s veškerým příslušenstvím.
 
10.11 Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, ruší se
od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 
10.12 Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.

10.13 Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení od smlouvy podle bodu 10.1 těchto VOP.
 
10.14 Po odstoupení od kupní smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Prodávající však není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
 
10.15 V případě platného a účinného odstoupení od smlouvy vrátí provozovatel internetového obchodu zákazníkovi zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký kupující použil při platbě prodávajícímu, pokud se kupující nedohodl s prodávajícím na jiném způsobu úhrady.
 
10.16 Prodávající není povinen vrátit kupujícímu všechny platby dle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek před tím, než mu bylo zboží od kupujícího doručeno nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu. Platba za zakoupené zboží bude prodávajícím uhrazena kupujícímu až po doručení zboží zpět na adresu uvedenou v bodě 10.8 těchto VOP nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.
 
10.17 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od spotřebitele proplacení snížení hodnoty zboží.
 
10.18 Při odstoupení od smlouvy kupující snáší přímé náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. Při odstoupení od smlouvy kupující snáší i přímé náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty.
 
10.19 V případě, že kupující nesplní některou z povinností uvedených v těchto podmínkách, odstoupení od kupní smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle bodu 10.14 těchto Všeobecných obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 
Článek 11: Reklamační řád, odpovědnost za vady, záruční doba
 
11.1. Prodávající tímto reklamačním řádem v souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 Sb. o ochrane spotrebitele a o zmene zákona č. 372/1990 Sb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov řádně informuje spotřebitele (dále také "zákazník" nebo "kupující") o podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady (dále také "reklamace") včetně údajů o tom, kde může reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav .

11.2.Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Sb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov, jakož i ostatními obecně závaznými právními předpisy Slovenské republiky.

11.3. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu v objednaném množství a kvalitě spolu se všemi doklady potřebnými k provozu a užívání zboží, stejně všechny manuály, návody k použití (v českém jazyce), záruční listy, daňové doklady vztahující se ke zboží a jiné.
 
11.4. Prodávající odpovídá za vady zboží / výrobku, který má zboží / výrobek v době jeho převzetí kupujícím. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.
 
11.5. Pokud se vyskytne na zakoupeném zboží v záruční době vada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 
11.6. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčina je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie nebo nevhodná technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.